Polityka Prawna

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu
zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz
ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora
systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych
zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w
systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
2. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów
przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do

osiągnięcia określonych celów, tj.:
w przypadku świadczenia usługi/dostarczenia produktu na rzecz Użytkownika -
przez okres niezbędny dla realizacji przez Administratora zamówionej usługi bądź
dostarczenia produktu na rzecz Użytkownika.
W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania,
dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony
relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.
3. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec
zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej
aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie
ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne
zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
4. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,
Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: MARZENA
WOLAMIN WOL-WIT COLOR, Sienkiewicza 19a 2, 97-500 Radomsko, z
wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: wolwit.color@gmail.com.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem:
Sienkiewicza 19a 2, 97-500 Radomsko.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: Marzena Wolamin,
wolwit.color@gmail.com.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 06.03.2019