Polityka Prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla MARZENA WOLAMIN WOL-WIT COLOR szczególnie
ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.wol-witcolor.pl mają zagwarantowane wysokie
standardy ochrony prywatności. MARZENA WOLAMIN WOL-WIT COLOR jako administrator danych
dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.
Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie
danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym
dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu
www.wol-witcolor.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych
osobowych, a także o prawach Użytkowników.
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
www.wol-witcolor.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie
www.wol-witcolor.pl jest MARZENA WOLAMIN WOL-WIT COLOR, Sienkiewicza 19a 2, 97-500
Radomsko, NIP 7721081297, (dalej jako „Administrator”).

I. ZGODA UŻYTKOWNIKA
Korzystanie z Serwisu www.wol-witcolor.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik
akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą
Polityką Prywatności.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego
zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać
wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie
korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki
Prywatności.
II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem
Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w
Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne
2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące
Użytkownika:
1. Adres e-mail;
2. Treść wiadomości.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od
sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
1. Komunikacji z Użytkownikiem.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w
spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą
oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci,
przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów.
Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe
wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych
oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.

Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja
marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w
szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.
3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja
marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w
szczególności poprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcie
telefonicznym.
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu
kontaktowym również w następujących celach:
1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a
Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem
Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także
ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach
prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz
spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na
podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także
zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec
Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na
przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach
marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w
RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.
V. PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. Prawa Użytkownika
Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg
uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację

prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania lub przeniesienia danych.
W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako
podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą
następujących danych kontaktowych: MARZENA WOLAMIN WOL-WIT COLOR,
Sienkiewicza 19a 2, 97-500 Radomsko, wolwit.color@gmail.com.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pod następującym adresem: wolwit.color@gmail.com,
2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo
wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).